Naknada za zdravstvene usluge

Za osobe upućene na rad ili stručno usavršavanje, odnosno obrazovanje, prijavu boravka u inozemstvu vrši poslodavac koji je ujedno i obveznik uplate posebnog doprinosa. Po dolasku u mjesto boravka potvrda o korištenju zdravstvene zaštite u inozemstvu se predaje najbližoj bolesničkoj blagajni u zamjenu za potvrdu osnovom koje će se u slučaju potrebe koristiti besplatno zdravstvene usluge, ali isključivo kod ugovornih doktora i javnih zdravstvenih ustanova. Obveza plaćanja postoji samo za troškove participacije ako su predviđeni i za osigurane osobe države boravka.

U slučaju da troškovi zdravstvene zaštite budu naplaćeni usprkos urednoj potvrdi o pravu po povratku je moguće na osnovu pisanog zahtjeva i medicinske i računske dokumentacije prevedene na hrvatski jezik zatražiti povrat plaćenih troškova pri nadležnom područnom uredu HZZO, koji će nakon provjere naknaditi trošak u visini troška sukladno propisima države boravka. U slučaju da prije odlaska u inozemstvo potrebna potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite nije zatražena niti je izdana sukladno odredbama pojedinog međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju, a osigurana osoba je sama podmirila troškove, po povratku u Republiku Hrvatsku naknada troškova neće biti moguća bez obzira što su zdravstvene usluge korištene u državi s kojom je sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju.

Od ovog pravila postoji iznimka u slučaju upućivanja osiguranika na službeni put. Kako je poslodavac obveznik uplate posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, te ga je dužan uplatiti neovisno je li zatražio izdavanje potvrde o pravu ili ne, Zavod sukladno članku 10. Pravilnika, u upravnom postupku rješava o zahtjevu za naknadu nastalih troškova korištenja zdravstvene zaštite. Popis sklopljenih ugovora sa nazivima potvrda o pravu na zdravstvenu zaštitu kao i opsegom prava nalazi se u prilogu. 1, a za osiguranike upućene na rad u prilogu 2.

Popis sklopljenih ugovora sa nazivima potvrda o pravu na zdravstvenu zaštitu kao i opsegom prava nalazi se ovdje, a za osiguranike upućene na rad ovdje.